Season 22 Round 53 / 60
Game Time 2023 Jan 30, 10:51 UTC(+00:00)