Season 19 Round 6 / 60
Game Time 2022 Oct 02, 12:25 UTC(+00:00)