Season 39 Round 41 / 60
Game Time 2024 Jul 21, 10:35 UTC(+00:00)