Season 11 Round 17 / 60
Game Time 2022 Jan 25, 01:06 UTC(+00:00)