Season 32 Round 34 / 60
Game Time 2023 Dec 06, 23:29 UTC(+00:00)