Season 32 Round 35 / 60
Game Time 2023 Dec 07, 00:26 UTC(+00:00)