Season 1 Round 28 / 50
Game Time 2020 Jun 03, 19:12 UTC(+00:00)