Season 30 Round 34 / 60
Game Time 2023 Oct 03, 20:56 UTC(+00:00)