Season 32 Round 35 / 60
Game Time 2023 Dec 07, 04:42 UTC(+00:00)