Season 38 Round 36 / 60
Game Time 2024 Jun 16, 18:20 UTC(+00:00)