Season 16 Round 8 / 60
Game Time 2022 Jun 29, 19:46 UTC(+00:00)